Specialisté na venkovní sprchy
Doprava zdarma
Garance nejlepší ceny
Zákaznický servis 775 010 189

Všeobecné obchodní podmínky


1. Předmět

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní rámec pro používání internetových stránek venkovnisprchy.cz a smluvní vztahy uzavřené mezi kupujícím - dále jen "zákazník" - a prodávajícím Werkbad GmbH, Westendstr. 115, 80339 Mnichov, dále jen "venkovnisprchy.cz".

2. Uzavření smlouvy

Prezentace a nabídky produktů v internetovém obchodě nepředstavují právně závaznou nabídku, ale nezávazný internetový katalog. Odesláním nákupního košíku zákazník činí závaznou objednávku. Zákazník je svou objednávkou vázán až do převzetí zboží, pokud společnost Werkbad objednávku před uplynutím této doby neodmítne. Potvrzení o přijetí objednávky následuje bezprostředně po odeslání objednávky a neznamená ještě přijetí smlouvy. Objednávka je potvrzena zasláním potvrzení objednávky e-mailem. Smlouva se uzavírá výhradně v německém jazyce. Objednávka je podmíněna dostupností zboží. Pokud zboží není k dispozici, bude zákazník neprodleně informován a případné již provedené platby mu budou vráceny. Zboží bude dodáno pouze v běžném množství pro domácnost.


3. Ceny a způsoby platby 

Pro nákup zboží na venkovnisprchy.cz lze použít následující platební metody: platba převodem a platební karta.  

 • Platba převodem: Pokud si zvolíte platbu převodem, zašleme vám bankovní údaje v samostatném e-mailu a zboží vám doručíme po obdržení platby.
 • Nákup platební kartou: Pokud je zvolen způsob platby "Nákup platební kartou", je kupní cena splatná okamžitě a je zpracována poskytovatelem platebních služeb Stripe.


4. Doručení 

Není-li dohodnuto jinak, dodává se ze skladu v Praze na dodací adresu uvedenou zákazníkem. Dodávka se provádí do místa uvedeného při objednávce. Společnost venkovnisprchy.cz bude zákazníka neprodleně informovat o případném zpoždění dodávky. 

 • Je nutné, aby byl k dispozici přístup, otáčení a vykládka pro nákladní vozidlo a aby místo vykládky zásilky bylo přístupné. Při dodávkách do 5. patra a výše musí být k dispozici výtah, do kterého se balíky vejdou. Pokud tyto požadavky nejsou splněny, je doručení zdarma pouze k prvním dveřím. V případě dodávek na ostrovy lze doručení provést pouze k prvním dveřím.
 • Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na zákazníka až po úplném splnění všech nároků prodávajícího vůči zákazníkovi.
 • Dodací lhůta je u skladových položek až 10 pracovních dnů. U ostrovních dodávek může být dodací lhůta delší. Dodací lhůty se mohou u jednotlivých produktů lišit a jsou uvedeny na stránkách u jednotlivých produktů.
 • Pokud přepravní společnost vrátí odeslané zboží z důvodu nemožnosti doručení zákazníkovi, nese zákazník náklady za neúspěšné doručení. To neplatí, pokud zákazník účinně využije svého práva na odstoupení od smlouvy, pokud nezavinil okolnost, která vedla k nemožnosti doručení, nebo pokud mu bylo dočasně znemožněno přijmout nabízenou službu, pokud ho společnost venkovnisprchy.cz o této službě neinformovala v přiměřeném předstihu.
 • V případě odeslání zásilky spediční firmou určí společnost venkovnisprchy.cz písemně datum a časový úsek doručení. To se uskuteční nejpozději 3 dny před doručením. Pokud tento termín nemůže zákazník dodržet, bude mu stanoven nový termín dodání. Zákazník nemá nárok na určení přesného termínu dodání.
 • Pokud dojde ke zpoždění nebo zrušení dodávky z důvodu nepředvídatelných okolností (dopravní zácpy, vyšší moc, poškození vozidla atd.), bude dodávka provedena v novém termínu. Za vzniklé náklady a dny dovolené na straně kupujícího se nepřebírá žádná odpovědnost.
5 Záruka a odpovědnost 

Platí zákonná ustanovení.

 • Promlčecí lhůta pro zákonné záruční nároky je u soukromých zákazníků 2 roky. V případě, že je objednané zboží používáno pro obchodní nebo samostatně výdělečnou činnost, promlčují se nároky vyplývající z ustanovení o zákonné záruce po jednom roce..
 • Pokud je zboží doručeno se zjevným poškozením obalu při přepravě, je povinností příjemce zboží před převzetím od přepravce rozbalit a zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží. Pokud je zboží viditelně poškozeno, zboží od přepravce nepřebírejte a bez odkladu prodejce informujte na servis@venkovnisprchy.cz.  
 • Venkovnisprchy.cz nezaručují, že webové stránky, www.venkovnisprchy.cz, budou vždy dostupné nebo bez chyb. To platí zejména v případě, že přístup na webové stránky je odepřen závadami, které leží mimo sféru venkovnisprchy.cz.
 • Pokud se na zakoupené věci vyskytne vada, za kterou odpovídá společnost venkovnisprchy.cz, může zákazník požadovat dodatečné plnění (odstranění vady nebo náhradní dodávku) v souladu se zákonnými ustanoveními.
 • v případě úmyslu a hrubé nedbalosti a v případě neexistence zaručené vlastnosti ve výši typické a předvídatelné škody, které měla být zaručenou vlastností zabráněna, uhradí společnost venkovnisprchy.cz náhradu škody v plné výši bez ohledu na právní důvody. Ve všech ostatních případech je odpovědnost vyloučena, není-li dále stanoveno jinak. Venkovnisprchy.cz odpovídají pouze za škody způsobené na samotném předmětu dodávky;  venkovnisprchy.cz neodpovídají zejména za ušlý zisk nebo jiné finanční ztráty. Pokud je odpovědnost společnosti venkovnisprchy.cz vyloučena nebo omezena, platí to i pro osobní odpovědnost zaměstnanců, zástupců a zprostředkovatelů. Výše uvedená omezení odpovědnosti neplatí v případě újmy na zdraví nebo pokud má zákazník nárok na nároky podle §§ 1, 4 zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.
6. Ochrana osobních údajů

 • venkovnisprchy.cz zachází s osobními údaji zákazníka a uživatelů venkovnisprchy.cz důvěrně a zpřístupňuje je třetím stranám pouze v rozsahu, který je povolen zákonem o ochraně osobních údajů nebo s nímž zákazník souhlasí.
 • objednávání na venkovnisprchy.cz je bezpečné. Vaše objednávka je k nám bezpečně přenášena pomocí šifrování SSL (metoda Secure Socket Layer). Jedná se o osvědčenou a velmi bezpečnou metodu přenosu dat na internetu. To znamená, že vaše údaje jsou vždy 100% zabezpečené.
 • Venkovnisprchy.cz upozorňují, že osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány elektronicky. Údaje budou použity pouze pro plnění smlouvy, pokud není dohodnuto jinak. Text smlouvy ukládáme a údaje o objednávce zasíláme e-mailem. Všeobecné obchodní podmínky si můžete kdykoli prohlédnout. Z bezpečnostních důvodů již nejsou údaje o vaší objednávce přístupné prostřednictvím internetu.
 • pokud dojde ke zrušení smlouvy, budou osobní údaje zákazníka vymazány, jakmile zrušení smlouvy nabude účinnosti, pokud není další uchovávání stanoveno zákonem nebo dohodnuto zvlášť. Proti zpracování nebo použití údajů zákazníka pro účely reklamy nebo průzkumu trhu či veřejného mínění lze vznést námitku na následující adrese: servis@venkovnisprchy.cz | WerkBad GmbH, Westendstr. 115, 80339 Mnichov, Německo.
 • Další informace o ochraně osobních údajů naleznete zde.

 

7. Závěrečná ustanovení

 •  S vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se použije právo Spolkové republiky Německo.
 • Pokud je zákazníkem obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo zvláštní fond veřejného práva, je jako místo příslušnosti pro všechny spory vyplývající z tohoto smluvního vztahu sjednán Mnichov.
 • Pokud by jednotlivá ustanovení této smlouvy byla zcela nebo částečně neplatná, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení nebo jejich částí.

 8. Stížnosti/ Řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS), kterou najdete zde . Jsme připraveni účastnit se mimosoudního rozhodčího řízení před spotřebitelskou rozhodčí komisí. Příslušná je Spolková univerzální rozhodčí komise při Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.universalschlichtungsstelle.de.

9. Adresa a firemní údaje

Provozovna:

Venkovnisprchy.cz
WerkBad s.r.o.
Dobronická 1257
Praha - Kunratice
148 00

Zastoupená firmou:

Werkbad GmbH
Westendstr. 115
80339 München

Amtsgericht München, HRB 225390
DIČ: DE305932912

Tyto obchodní podmínky platí od 28.2.2024