společnosti PlanBath Studio s.r.o. se sídlem Herrova 1459/5, 148 00 Praha 4 - Kunratice

IČ: 06025111, DIČ: CZ06025111
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka: 274403 C pro prodej zboží (venkovní sprchy a doplňky) prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese 
www.venkovnisprchy.cz

1.     ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti PlanBath Studio s.r.o., se sídlem Herrova 1459/5, 148 00 Praha 4, identifikační číslo: 06025111 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C , vložka 274403  (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.venkovnisprchy.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.     ZÁKAZNICKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „ zákaznický účet“). Kupující  může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit  zákaznický účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj zákaznický účet již déle než 36 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.     OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů na přepravu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.  Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.  Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

- prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodu
- vyplněním objednávkového formuláře bez registrace

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
- způsobu úhrady kupní ceny zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako ("objednávka").

V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a číslech, není tato cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "OBJEDNAT S POVINNOSTÍ PLATBY". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.   

3.6. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. 

3.9. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách

3.10. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost 14 dní.

3.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.     CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay
- bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího 2102019/5500. E-mailem bude zákazníkovi zasláno číslo a potvrzení objednávky spolu s platebními údaji. Zboží bude rezervováno po dobu 14 dní a ihned po připsání platby na účet prodávajícího bude objednávka zpracována. 
- okamžitým online převodem z účtu přes platební bránu GoPay. Zákazník si vybere svoji banku, následně je přesměrován do svého internetového bankovnictví, kde pouze potvrdí předvyplněný platební příkaz.

Všechny tyto platební metody jsou ZDARMA.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

4.3. Prodávající požaduje od kupujícího uhradit 100%  kupní ceny zboží předem.

4.4. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

4.5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. 

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7.  Prodávající  je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.     PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce.

5.2. Dodání zboží zajišťujeme vlastní přepravou , případně využíváme služeb společností DPD, DHL a Zásilkovna. 

5.3. Přeprava po ČR je ZDARMA.

5.4. Přepravu do zahraničí lze zajistit po vzájemné domluvě. 

5.5. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s  tímto způsobem dopravy.

5.6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.8. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

5.9. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.     ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

6.2. Kupující může odstoupit od smlouvy jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu. Odstoupit od kupní smlouvy může kupující některým z těchto způsobů

- zasláním e-mailové zprávy na adresu studio@planbath.com
- doporučeným dopisem na adresu provozovny prodávajícího PlanBath Studio s.r.o., Dobronická 1257, 148 00 Praha 4
- oznámením na lince zákaznického servisu + 420 775 010 189
- odesláním vyplněného formuláře Odstoupení od smlouvy na e-mail studio@planbath.com nebo poštovní adresu PlanBath Studio, Dobronická 1257, 14800 Praha 4. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

6.3. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobené jeho osobním potřebám.

6.4. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1. má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží nebo

- převzetím posledního kusu zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně nebo
- převzetím poslední položky nebo části dodávky zboží sestávající z několika položek nebo částí nebo
- převzetím první dodávky zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu

6.5. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, podle toho co nastane dříve.

6.7. Kupující má právo rozbalit a vyzkoušet zboží po převzetí zboží ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy obdobným způsobem, jaký je obvyklý při nákupu v klasické kamenné prodejně, a to v rozsahu potřebném k zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, ke kterému došlo v důsledku takového zacházení se zbožím, které překračuje rámec zacházení potřebného k zajištění vlastností a funkčnosti zboží. V takovém případě je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu škody ve výši snížení hodnoty zboží, který se promítne do výše vrácené peněžité částky, tedy bude jednostranně započten oproti nároku kupujícího na vrácení peněžité částky při odstoupení od smlouvy.

Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné v původním obalu.

6.8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím. 

6.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7.  ZÁRUKA ZA JAKOST

7.1. Prodávající poskytuje záruku za jakost pro výrobky po dobu

- 2 let – pro značky Antonio Lupi, Armando Vicario, Bossini,  Fontealta, Gessi, Ideal Eichenwald, JEE-O

- 3 let – pro značky AMA Luxury Shower a Korta

7.2. Záruka se vztahuje na jakost materiálu. Záruka se nevztahuje na:

- součásti podléhající běžnému opotřebení, jako jsou kartuše, O-kroužky, provzdušňovače, apod.

- škody způsobené nesprávnou instalací nebo nesprávným používáním (např. vysoký tlak vody, u nezámrzných sprch především špatné zapojení el. Systému, nedostatečná nezámrzná hloubka při instalaci a nedostatečná izolace)

- poškození způsobená špatnou nebo zanedbanou údržbou, použitím nesprávných čisticích prostředků, usazeným vodním kamenem, nečistotami v potrubí apod.

 - škody způsobené neoprávněnými zásahy třetích stran a použitím neoriginálních dílů

- mechanická poškození

- poškození v důsledku vyšší moci

7.3. Práva spotřebitele z vadného plnění zůstávají zachována.

7.4. Pro uplatnění záruky je potřeba dodat prodávajícímu záruční list spolu s vadným výrobkem.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ   

8.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly. Chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
- zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluveného vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
- je zboží v odpovídajícím množství
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

8.2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění (dále jako „reklamace“)  se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.3. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat

- výměnu za nové zboží
- opravu zboží
- přiměřenou slevu z kupní ceny
- odstoupení od smlouvy

8.5. Kupující má právo odstoupit od smlouvy

- pokud má zboží podstatnou vadu
- pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě
- při větším počtu vad zboží

8.6. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

8.7. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.8. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

8.9. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

8.10.Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

8.11. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.

8.12. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

8.13. Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

9.  ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

9.1. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího na adrese jeho místa podnikání: PlanBath Studio s.r.o., Dobronická 1257, 148 00 Praha 4 v pracovní době: pondělí-pátek, 9-17 hod.  

9.2. Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu a/nebo záručního listu. Je třeba vyplnit reklamační formulář a zaslat jej na adresu provozovny prodávajícího PlanBath Studio, Dobronická 1257, 148 00 Praha 4 či na adresu elektronické pošty prodávajícího: studio@planbath.com  

9.3. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

10.  LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

10.1. Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícímu, který je uveden v daňovém dokladu nebo na jiném takovém dokumentu.

10.2. Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud zboží kupující užívá, ačkoliv o vadě ví.

10.3. Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě, a kupující jej nemůže využívat.

10.4. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení.

10.5. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující může od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

10.6. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.

10.7. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

10.8. V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

11.  VYJÍMKY Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

§  je-li vada zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny

§  je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým  poškozením zboží

§  vada na zboží vznikla opotřebením způsobený obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci

§  jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře opotřebení, které mělo zboží v době převzetí kupujícím

§  vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží

§  provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů

§  používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými na mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno

§  poškození v důsledku vyšší moci

12.     DORUČOVÁNÍ

12.1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

12.2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu: studio@planbath.com. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce. 

13. OSOBNÍ ÚDAJE

13.1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

13.2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE.

14.     MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

14.1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy studio@planbath.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

14.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

14.3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

15.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

15.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

15.3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

15.4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

15.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

15.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

15.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

15.8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

15.9. Kontaktní údaje prodávajícího: PlanBath Studio s.r.o., Dobronická 1257, 148 00 Praha 4, tel. +420  775 010 189, e-mail: studio@planbath.com 

 

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 30.01.2023 a v plném rozsahu nahrazují předchozí VOP.    

 

Registrovat nový účet

Máte již svůj účet?
Místo toho se přihlásit nebo Obnovit heslo